Choose your country

MENNEKES

Gegevensbescherming

§ 1 Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens

1. Hierna informeren wij over het verzamelen van persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op u als persoon, bijvoorbeeld uw naam, adres, e-mailadressen en uw gedrag als gebruiker.

2. De verantwoordelijke conform Art. 4 lid 7 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is

MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Aloys-Mennekes-Str. 1
57399 KIRCHHUNDEM
GERMANY

Phone +49 2723 41-1
Fax +49 2723 41-214
Email: e-post(at)MENNEKES.de

Onze functionaris voor gegevensbescherming is te bereiken onde privacy(at)mennekes.org (of ons postadres met de toevoeging “Datenschutzbeauftragter”).

3. Indien wij voor afzonderlijke functies van ons aanbod gebruik maken van gemachtigde dienstverleners of uw gegevens voor reclamedoeleinden wensen te gebruiken, informeren we u hieronder in detail over de betreffende procedure. Daarbij noemen we ook de vastgelegde criteria voor de bewaartermijn.

§ 2 Uw rechten

1. U heeft jegens ons de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Recht op informatie,
 • Recht op rechtzetting en verwijdering,
 • Recht op beperking van de verwerking,
 • Recht op verzet tegen de verwerking,
 • Recht op gegevensportabiliteit.

2. Bovendien heeft u het recht bij een toezichthouder inzake de gegevensbescherming over de verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar te maken. De bevoegde autoriteit is gewoonlijk de toezichthoudende autoriteit van de zetel van de voor de verwerking verantwoordelijke (zie § 1):
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/​​​​​​​

§ 3 Verzamelen van persoonsgegevens bij bezoek aan onze website

Wordt de website slechts informatief gebruikt, dus wanneer u zich niet laat registreren of ons op een andere manier informatie bezorgt, dan verzamelen we uitsluitend de persoonsgegevens die uw browser naar onze server doorstuurt. Wilt u onze website bekijken, dan verzamelen wij de volgende gegevens – die voor ons technisch noodzakelijk zijn – om onze website aan u weer te geven en om de stabiliteit en veiligheid te waarborgen (de wettelijke grondslag daarvoor berust op Artikel 6, lid 1, zin 1, lit. f van de AVG):

 •  IP-adres
 • Datum en tijdstip van de aanvraag
 • Tijdverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • Toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • De reeds verzonden hoeveelheid data
 • De website waar de aanvraag vandaan komt
 • Browser
 • Het besturingssysteem en de gebruikersinterface daarvan
 • De taal en versie van de browsersoftware

§ 4 Verwerking van persoonsgegevens bij een sollicitatie

1. Als u solliciteert bij een onderneming van de MENNEKES-groep, verstrekt u uw persoonsgegevens aan de onderneming via een concrete sollicitatie. Uw gegevens worden daarbij opgeslagen en verwerkt op de systemen van MENNEKES en ook op de systemen van onze softwarepartner Haufe-umantis AG. Daarbij handelt de firma MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4 lid 7 van de AVG, de Algemene Verordening Persoonsgegevens, en de firma Haufe-umantis AG als verwerker in de zin van artikel 28 AVG.

2. In de sollicitatieprocedure verzamelen wij naast de in §3 genoemde informatie nog overige gegevens. Daartoe behoren:

 • Vaste gegevens van de sollicitant (aanhef, naam, voornaam, geboortedatum, adres)
 • Sollicitatiegegevens (curriculum vitae, diploma's, beoordelingen)
 • Communicatiegegevens (telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres)

3. De gegevens worden opgeslagen in de databank voor sollicitaties en strikt vertrouwelijk behandeld. Toegang tot de gegevens hebben medewerkers en medewerksters van de personeelsafdeling en de medewerkers van de afzonderlijke afdelingen van de MENNEKES-groep die voor de selectie van personeel verantwoordelijk zijn. De persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan personen of bedrijven buiten de MENNEKES-groep die niet betrokken zijn, of voor andere doeleinden gebruikt dan de hier beschrevene. De gegevens kunnen geanonimiseerd worden gebruikt voor statistische doeleinden (bijv. rapportage). Daarbij kunnen geen conclusies worden getrokken over individuele personen. De veilige overdracht en opslag van de gegevens wordt gewaarborgd.

De gegevens van de sollicitant worden reglementair gewist na afloop van de sollicitatieprocedure dan wel na afloop van de wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen, tenzij er expliciet toestemming werd verleend voor langdurige opslag. Voor zover uit de sollicitatie een aanstelling bij MENNEKES volgt, worden de persoonsgegevens, of eventueel een uittreksel ervan, toegevoegd aan het personeelsdossier.

4. De toestemming voor de verwerking volgens art. 6 lid 1 punt a AVG geldt in principe alleen bij personen van 16 jaar en ouder. De verwerking van persoonsgegevens bij personen jonger dan 16 jaar is volgens art. 8 lid 1 AVG alleen toegestaan, wanneer een persoon die bevoegd is om de ouderlijke macht uit te oefenen, de verantwoordelijkheid voor deze toestemming draagt dan wel akkoord is met de toestemming. Er wordt daarom vanuit gegaan, dat de verwerking van de persoonsgegevens bij minderjarigen jonger dan 16 jaar op de goedkeuring berust van de persoon die bevoegd is om de ouderlijke macht uit te oefenen. Deze voorwaarde berust op de gedachte, dat het in het belang van de sollicitant en de persoon die bevoegd is om de ouderlijke macht uit te oefenen is, dat een sollicitatieproces kan plaatsvinden. De rechtsgrond hier is art. 6 lid 1 punt f. AVG.

§ 5 Verwerking van persoonsgegevens in een zakelijke relatie

1. Voor zover u uw gegevens aan ons heeft verstrekt voor de uitvoering van een (voor)overeenkomst, een onderzoek, een klacht / foutverwerking
of om marketingtechnische redenen, worden er overige persoonsgegevens opgeslagen. Dit kunnen, afhankelijk van de toepassing, de volgende gegevenscategorieën zijn:

 • Vaste persoonsgegevens (bijv. naam, aanhef, titel)
 • Communicatiegegevens (bijv. telefoon, e-mail, adressen)
 • Gegevens van de overeenkomst (bijv. details van de overeenkomst, prestaties, klantnr., betalingstermijnen, bankgegevens)
 • Klanthistorie (bijv. e-mails, documenten, oproep-/gespreksprotocollen, vragenlijsten,
 • contractuele afrekenings- en betalingsgegevens)
 • Geformuleerde bedrijfs- en productgeoriënteerde vragen
 • Apparaatgegevens (bijvoorbeeld serienummers, locaties)
 • Plannings- en besturingsgegevens (bijv. status van de bewerking, af te handelen taken)
 • Informatiegegevens (van derden, bijv. bureaus die informatie over kredietwaardigheid verstrekken, of uit openbare registers)

2. Het is mogelijk dat klanten van MENNEKES een rechtstreekse levering wensen. In dit geval ontvangt MENNEKES de vaste persoonsgegevens en communicatiegegevens van klanten van onze klanten, die geen directe overeenkomst met MENNEKES hebben. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om te voldoen aan de contractuele verplichting jegens de klant van MENNEKES en om de goederen naar het overeenkomstige afleveradres te verzenden. Deze gegevens van derden worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan de uitvoering van de overeenkomst. De gegevens worden evenzeer beschermd door geschikte technische en organisatorische maatregelen als alle andere gegevens van de directezakelijke partners van MENNEKES.

3. De categorieën van de verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen voor het uitvoeren van de overeenkomst. Ze worden bewaard overeenkomstig de geldende wettelijke verplichtingen.

4. We gebruiken uw e-mailadressen, die we hebben ontvangen in verband met uw getoonde interesse in onze producten, bijvoorbeeld voor bestellingen, ook om u te informeren over onze producten. U kunt dit promotionele gebruik te allen tijde verbieden zonder dat dit u andere kosten oplevert dan de transmissiekosten volgens de basistarieven.

5. De verwerking van de vermelde soorten gegevens geschiedt uitsluitend op basis van de wettelijke legitimatie van de onder § 10 vermelde rechtsgronden.

6. Eind juni 2021 werd de Wet zorgvuldigheidseisen toeleveringsketen aangenomen door de Duitse federale regering. Voor ondernemingen met meer dan 3.000 medewerkers zal de wet op 1 januari 2023 in kracht treden - dus ook voor ons. Vanaf dit tijdstip zijn wij daarom verplicht, de inachtneming en aanhouding van sociale en ecologische onderwerpen in onze toeleveringsketen aan te tonen aan het Federale Bureau voor Economie en Exportcontrole. Maar de nieuwe wet heeft niet alleen effecten op ons, maar ook op de samenwerking met u als onze leveranciers. Want niet alleen wij moeten aantonen, dat we binnen onze toeleveringsketen onze zorgvuldigheidsplicht nakomen, maar we hebben dit bewijs ook nodig van onze leveranciers. Om te voldoen aan deze eis, hebben we gekozen voor de samenwerking met de dienstverlener Integrity Next en op dit platform al transparant onze informatie op het punt van de zorgvuldigheidsplicht gepresenteerd. Wij hebben bewust gekozen voor de samenwerking met Integrity Next, om de arbeidsinzet voor documentatie van de zorgvuldigheidsplicht aan alle kanten zo gering mogelijk te houden. Om te voldoen aan de bovengenoemde plicht dragen wij de contactgegevens van de ons bekende, verantwoordelijke contactpersoon over aan Integrity Next.

Dienstverlener:

Integrity Next GmbH
Max-Joseph-Str. 6
80333 München
Tel.: +4989215405250
E-Mail: contact@integritynext.com
Opmerkingen over de gegevensbescherming bij Integrity Next vindt u hier.

Opslagduur:

Wij verwerken de gegevens voor de duur van de zakelijke relatie en daarna nog 3 jaar. De gegevens bij Integrity Next zijn opgeslagen voor de duur van uw relatie met Integrity Next. U hebt altijd de mogelijkheid uw gegevens bij Integrity Next te verwijderen.

Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking:

Rechtsgrondslag voor de verwerking is onze wettelijke plicht conform art. 6 lid 1 letter c AVG.

§ 6 Contact via de website

1. Als u contact met ons opneemt via de e-mail of een contactformulier, dan worden de door u verstrekte gegevens (uw e-mail adres, uw naam en telefoonnummer indien van toepassing, eventuele screenshots) door ons bewaard om uw vragen te beantwoorden. Als uw aanvraag dit vereist en de beantwoording ervan in uw belang is, of wanneer u uitdrukkelijk toestemming verleende, sturen we uw aanvraag samen met uw gegevens door naar onze MENNEKES-dochterbedrijven, ook wanneer deze zich in andere landen bevinden (overeenkomstig artikel 49, lid 1 AVG). De in deze samenhang bij MENNEKES verwerkte gegevens worden gewist, nadat de opslag niet meer nodig is of de verwerking wordt beperkt, indien wettelijke bewaarverplichtingen bestaan. Voorzover doelmatig, kunnen afzonderlijke aanvragen voor hun beantwoording ook aan partnerondernemingen van MENNEKES worden doorgestuurd.

2. Er wordt op gewezen dat e-mails die onversleuteld worden verzonden, mogelijk zonder toestemming en onopgemerkt kunnen worden gelezen en gewijzigd als de informatie niet eerst met encryptietechnologie werd behandeld. MENNEKES maakt bovendien gebruik van spamfilters tegen ongewenste reclame. Deze filters kunnen in uitzonderlijke gevallen echter ook – ten onrechte – normale e-mails tegenhouden. E-mails die virussen/malware bevatten, worden eveneens geblokkeerd nog voor ze worden afgeleverd.

§ 7 Computerondersteunde chatbot / servicetelefoonnummer

MENNEKES beheert voor de voorbereiding of beantwoording van technische vragen een computerondersteund servicetelefoonnummer en chat, die de nodige gegevens voor de technische service opneemt of de meest frequente vragen beantwoordt zonder tussenkomst van medewerkers. Dit omvat ook de geautomatiseerde transcriptie van de gesprekken. Daarmee wordt het doel van de optimalisatie van klantenvragen gevolgd. Het legitieme belang resulteert o.a. uit de snellere bewerking van klantenvragen, de rechtsgrond is gebaseerd op art. 6 lid 1 letter f van de AVG. Ontvanger van de ter beschikking gestelde gegevens zijn de verantwoordelijke servicemedewerkers van de MENNEKES-groep en de gebruikte serviceprovider voor beschikbaarstelling en uitvoering van de chatbot / het servicetelefoonnummer. De gegevensverwerking vindt uitsluitend plaats in Duitsland. De gegevens worden na 90 dagen geautomatiseerd gewist, voor zover de gegevens niet meer nodig zijn voor het oplossen van servicegevallen. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats. 

§ 8 Gegevensoverdracht

Persoonsgegevens worden doorgaans niet doorgezonden aan landen buiten de Europese Unie (zogenaamde derde landen), tenzij dit wettelijk voorgeschreven is (bijv. meldingsplichten op basis van het belastingrecht), op basis van uw toestemming aan MENNEKES gebeurt dan wel vanwege de aard van de aanvraag in het belang van de betrokkene is. Persoonsgegevens kunnen wereldwijd binnen de MENNEKES-groep worden doorgegeven, mits dit voor de uitvoering van de activiteiten noodzakelijk is. In het kader van een belangenafweging conform art. 6 lid 1 letter f AVG kan MENNEKES als aan de betreffende voorwaarden is voldaan (bijvoorbeeld conform § 31 lid 2 Federale wet op gegevensbescherming) betalingsgeschiedenisgegevens van debiteuren doorgeven aan kredietinstellingen. Voor zover doorgeven buiten de Europese Unie, bijvoorbeeld in Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk of in de VS plaatsvindt, is deze overdracht met art. 44 en verder AVG en overeenkomstige regelingen gelegitimeerd.

§ 9 Nieuwsbrief

1. U kunt zich registreren voor de ontvangst van onze nieuwsbrief. Daarvoor dient u absoluut uw e-mailadres te verstrekken. Optionele gegevens, zoals bijvoorbeeld de verstrekking van de volledige naam, dienen uitsluitend voor het verbeteren van de dienst en een mogelijke samenvoeging van gegevenssets. U kunt zich op elk moment voor de nieuwsbrief afmelden via de afmeldlink, die in de e-mail beschikbaar gesteld wordt. Voor de aanmelding voor de nieuwsbrief wordt gebruikgemaakt van de double-opt-in-procedure. Hiermee wordt uw e-mailadres gecontroleerd en wordt gelijktijdig vastgesteld, of u ook akkoord bent met de ontvangst van de nieuwsbrief. MENNEKES behoudt zich voor, gegevenssets samen te voegen, voor zover ze zonder twijfel kunnen worden toegewezen aan een actief contact van MENNEKES. 

2. Mits de gebruiker hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend, kan gebruikgemaakt worden van een persoonlijke nieuwsbrief-tracking. Bij de levering van de nieuwsbrief kan MENNEKES bepaalde gegevens van de ontvanger verzamelen, bijvoorbeeld het tijdstip van de oproep, het IP-adres of gegevens over het gebruikte e-mailprogramma (client). Zo kunnen statistische evaluaties worden opgesteld en kan het succes van online marketingcampagnes worden gemeten. Ook kunnen met behulp van de persoonlijke trackings nieuwsbrieven worden verzonden, die afgestemd zijn op de behoeften van de ontvanger. De naam van het beeldbestand wordt voor elke mailontvanger persoonlijk gemaakt, doordat er een eenduidige ID aan het bestand wordt toegevoegd. MENNEKES onthoudt daarbij welke ID bij welk e-mailadres hoort en kan zo bij een oproep van het beeld vaststellen, welke nieuwsbriefontvanger zojuist de e-mail geopend heeft. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Betrokken personen hebben op elk moment het recht om de persoonlijke tracking en de niet-persoonlijke nieuwsbrief-tracking te herroepen. Bij afmelding voor de persoonlijke tracking blijft de algemene nieuwsbrief verzonden worden. Een volledige nieuwsbriefafmelding geldt daarbij automatisch als herroeping voor alle soorten nieuwsbrieven. De mogelijkheden voor herroeping worden bovendien aan het einde van iedere nieuwsbrief vermeld.

§ 10 Rechtsgrondslagen van de verwerking

Tenzij vooraf anders vermeld, verwerken wij de aan ons verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter a van de AVG voor zover wij de benodigde toestemming voor het verwerkingsdoel hebben verkregen. Indien de persoonsgegevens dienen ter uitvoering van een overeenkomst of een voorlopig contract, verwerken wij deze gegevens overeenkomstig artikel 6, lid 1, letter b van de AVG. Indien wij wettelijk verplicht zijn om persoonsgegevens te verwerken (bijvoorbeeld in het kader van fiscale verplichtingen), verwerken wij de gegevens conform artikel 6, lid 1, letter c van de AVG. De verwerking kan echter ook voortvloeien uit een rechtmatig belang van MENNEKES. De rechtsgrondslag hiervan is artikel 6, lid 1, letter f van de AVG. Rechtmatige belangen zijn onder meer de instandhouding van onze bedrijfsactiviteiten en het welzijn van al onze medewerkers en vennoten.

§ 11 Cookies

1. Naast de bovengenoemde gegevens worden er ook cookies op uw computer geplaatst als u onze website gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf opgeslagen worden en die gekoppeld zijn aan de browser die u gebruikt waardoor degene die de cookie instelt (wij in dit geval) bepaalde informatie ontvangt. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen op uw computer zetten. Ze zijn bedoeld om het internetaanbod in het algemeen gebruikersvriendelijker en efficiënter te maken.

Standaard worden alleen de noodzakelijke cookies op uw computer opgeslagen, om de goede werking van de website te verzekeren. Dit omvat bijvoorbeeld de cookies na een succesvolle inlogprocedure. Indien u akkoord gaat, worden ook andere cookies opgeslagen, om beter te kunnen begrijpen, hoe u de website gebruikt. De noodzakelijke cookies worden direct bij het eerste bezoek aan onze website opgeslagen. Andere cookies, bijvoorbeeld in verband met YouTube-video's, worden opgeslagen, wanneer u de video's afspeelt. Verdere details daarover vindt u onder §15.
In onze cookieverklaring lichten we de door ons gebruikte cookies toe. Daar kunt u uw cookie-instelling op elk moment veranderen of herroepen.
 

2. De website maakt gebruik van de volgende soorten cookies, waarvan de werking en de werkingssfeer hieronder uitgelegd worden:

 • Tijdelijke cookies
 • Permanente cookies

Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser afsluit. Hiertoe behoren vooral de sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser aan de algemene sessie toegewezen kunnen worden. Hierdoor wordt uw computer herkend wanneer u onze website nogmaals bezoekt. Sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of uw browser afsluit. Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode – dit kan variëren afhankelijk van de cookie. 

§ 12 Google Analytics

MENNEKES maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Google Analytics gebruikt cookies. De informatie die door de cookie gegenereerd wordt over uw gebruik van de online-service wordt meestal doorgestuurd naar een Google-server in de VS en daar opgeslagen.

Google zal deze informatie namens ons gebruiken om het gebruik van ons online aanbod door gebruikers te evalueren, om rapporten samen te stellen over de activiteiten die verband houden met dit online aanbod en om ons andere diensten te verstrekken in verband met het gebruik van dit online aanbod en het internetgebruik. Daarbij kunnen met behulp van de verwerkte gegevens gebruikersprofielen worden aangemaakt op basis van pseudoniemen.

Wij gebruiken Google Analytics alleen als IP-anonimisering is ingeschakeld. Als gevolg daarvan wordt het IP-adres van de gebruikers door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie, of door een ander land dat partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een Google-server in de VS en daar ingekort.Het IP-adres dat uw browser verstrekt aan Google Analytics wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. 

De gebruikers kunnen de opslag van de cookies veranderen of herroepen door een overeenkomstige instelling in de cookieverklaring.

You can find out further information on data used for advertising purposes by Google, settings and opt-out options on the Google websites: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/ ("Data used by Google when you use websites or apps of our partners"), http://www.google.com/policies/technologies/ads ("Data use for advertising purposes"), http://www.google.de/settings/ads ("Manage information that Google uses to display your advertising") and http://www.google.com/ads/preferences/ ("Decide which advertising Google shows you").

§ 13 Google Maps

De website van MENNEKES maakt gebruik van Google Maps API om geografische informatie visueel weer te geven. Google Maps wordt beheerd door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Gegevens over het gebruik van de maps-functies door bezoekers van de website worden verzameld, verwerkt en gebruikt. Door gebruik te maken van deze website stemt de gebruiker in met de verwerking en het gebruik van automatisch verzamelde gegevens en gegevens die door de gebruiker zijn ingevoerd (met inbegrip van het IP-adres) door Google, een van zijn vertegenwoordigers of derden. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google vindt u in het privacybeleid van Google, dat beschikbaar is op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

§ 14 Google AdWords

De MENNEKES website maakt gebruik van de functie “conversion tracking” als onderdeel van het “Google AdWords” advertentieprogramma. Een cookie wordt - na goedkeuring -  ingesteld zodra de gebruiker op een door Google geplaatste advertentie klikt. Als de gebruiker bepaalde pagina's van de website van de AdWords-klant bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen Google en MENNEKES herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is omgeleid. Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen niet worden getraceerd via de websites van AdWords-gebruikers. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-gebruikers die voor conversietracering hebben gekozen. MENNEKES ontvangt informatie over het totale gebruikersaantal dat op zijn advertentie geklikt heeft en die doorgestuurd zijn naar een internetpagina die voorzien is van een Conversion Tracking-tag. MENNEKES ontvangt echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk geïdentificeerd kunnen worden. Als de gebruikers niet wensen deel te nemen aan de conversie tracking, kunnen zij zich verzetten tegen dit gebruik. Dit is bijvoorbeeld mogelijk door de cookie “Google Conversion Tracking” te deactiveren in de browser-software. Als alternatief kan het opslaan van cookies in het algemeen worden gedeactiveerd. Als er geen cookie wordt opgeslagen, wordt er geen informatie opgenomen in de Conversion-Tracking statistieken.

Meer informatie over het privacybeleid van Google is te vinden op: 
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

§ 15 YouTube – YouTube gebruiken in de geavanceerde privacymodus

We gebruiken YouTube om video's te integreren. YouTube is een onderneming van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Net als de meeste websites gebruikt YouTube echter ook cookies om informatie over bezoekers van de website te verzamelen. Voor het gebruik van YouTube op onze website is de toestemming voor onze cookieverklaring vereist. YouTube gebruikt deze cookies om videostatistieken te registreren, fraude te voorkomen en de bruikbaarheid te verbeteren. Onafhankelijk van het afspelen van een video, leidt dit tot een verbinding met het Google "DoubleClick" netwerk, waardoor verdere gegevensverwerkingsprocessen in gang kunnen worden gezet. MENNEKES heeft hierop geen invloed. Meer informatie over de gegevensbescherming van YouTube is te vinden in het privacybeleid op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

§ 16 Fonts

Deze website gebruikt „fonts.com“, een lettertypedienst van Monotype GmbH („fonts.com“), Werner-Reimers-Straße 2-4, 61352 Bad Homburg („fonts.com“). Bij ieder bezoek aan deze website worden voor de weergave van de teksten in een bepaald lettertype bestanden geladen van een „fonts.com“-server. Daarbij kan uw IP-adres worden overgedragen aan een server van „fonts.com“ en in het kader van het gebruikelijke serverlogboek worden opgeslagen. De verdere verwerking van deze informatie is de verantwoordelijkheid van „fonts.com“, de betreffende voorwaarden en instelmogelijkheden vindt u in de privacyverklaring (http://www.monotype.com/legal/privacy-policy) van „fonts.com".

§ 17 Gebruik van AddThis Plugins (Facebook, LinkedIn, Twitter, XING)

Onze website gebruikt zogenaamde Social Plugins ("Plugins") van de bookmarking service AddThis, die wordt beheerd door AddThis LLC, Inc. 8000 Westpark Drive, Suite 625, McLean, VA 2210, USA ("AddThis"). Een overzicht van de AddThis plugins en hun uiterlijk vindt u hier: https://www.addthis.com/get/sharing. New Wanneer u een pagina van onze website bezoekt, die een dergelijke plugin bevat, brengt uw browser een directe verbinding met de server van AddThis tot stand. De inhoud van de plugin wordt door AddThis rechtstreeks naar uw browser overgedragen en in de pagina geïntegreerd. Door de integratie ontvangt AddThis de informatie, dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft geopend en slaat ter identificatie van uw browser een cookie op, op uw apparaat. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks aan een server van AddThis in de USA overgedragen en daar opgeslagen. AddThis gebruikt de gegevens voor het opstellen van een anoniem gebruikersprofiel, dat dient als basis voor een gepersonaliseerde en op interesses gebaseerde reclame van bezoekers aan websites met AddThis-plug-ins. Doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en gebruik van de gegevens door AddThis vindt u in het privacybeleid van AddThis: http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy. Als u bezwaar wilt maken tegen de gegevensverzameling door AddThis voor de toekomst, kunt u een zogenaamd opt-out-cookie instellen, dat u onder de volgende link kunt downloaden: http://www.addthis.com/privacy/opt-out. U kunt het laden van de AddThis plugins voor uw browser ook volledig voorkomen met add-ons, bijvoorbeeld met de script-blocker „NoScript“ (https://noscript.net/).

§ 18 Social Media (Facebook, XING, LinkedIn, YouTube, Twitter)

MENNEKES presenteert zich op social-media platforms, om met (potentiële) klanten, medewerkers, geïnteresseerden of partners in contact te treden. Daarbij heeft MENNEKES generlei invloed op de verzameling van de gegevens op deze platforms, alhoewel MENNEKES de ter beschikking gestelde gegevens geanonimiseerd door de eigen programma’s van het platform gebruikt voor statistische evaluaties. Desalniettemin zullen wij, voor zover mogelijk, de in § 2 genoemde rechten ook op deze platforms toepassen.

§ 19 Bing Remarketing

Deze website gebruikt de functies van Bing Remarketing. Aanbieder is Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Bing Remarketing analyseert uw gebruikersgedrag op onze website (bijvoorbeeld een klik op bepaalde producten), om u in bepaalde reclamedoelgroepen in te delen en u vervolgens bij bezoek van andere online aanbiedingen passende reclameboodschappen te tonen (remarketing resp. retargeting). Verder kunnen de met Bing Remarketing gecreëerde advertentiedoelgroepen worden gekoppeld aan de apparaatoverstijgende functies van Bing. Op deze manier kunnen op interesses gebaseerde, gepersonaliseerde reclameboodschappen, die afhankelijk van uw eerdere gebruik en surfgedrag op een eindapparaat (bijvoorbeeld mobiele telefoon) aan u werden aangepast ook op één van uw andere eindapparaten (bijvoorbeeld tablet of pc) worden getoond. Het gebruik van Bing Remarketing gebeurt op grond van art. 6 lid 1 letter f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang zijn producten zo effectief mogelijke te vermarkten. Indien een desbetreffende toestemming werd gevraagd, gebeurt de verwerking uitsluitend op grond van art. 6 lid 1 letter a AVG; de toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

§ 20 LinkedIn Marketing Solutions

Binnen ons online aanbod gebruiken wij “LinkedIn Marketing Solutions”. Aanbieder is LinkedIn Ireland Unlimited Company (Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland; hierna aangeduid als: “LinkedIn”). Het gebruik van LinkedIn Marketing Solutions dient marketing- en optimalisatiedoelen op basis van ons legitieme belang bij een efficiënte en veilige ter beschikkingstelling van dit online aanbod cf. art. 6 lid 1 S. 1 f) AVG i.c.m. art. 28 AVG. Met behulp van de LinkedIn Insight-Tags kunnen we onze advertenties gericht alleen aan die LinkedIn-gebruikers tonen, die eerder onze website en in het bijzonder subpagina's hebben bezocht. Bovendien stelt het ons in staat, te controleren, of een gebruiker, die onze LinkedIn-advertenties heeft geklikt, daarna werd doorgestuurd naar onze website. Voor een correcte functie gebruikt LinkedIn o.a. cookies. 

Indien u bij LinkedIn geregistreerd en met uw account aangemeld bent, noteert LinkedIn dit bezoek in uw gebruikersaccount. De gegevens, die over u worden verzameld, zijn voor ons anoniem en maken geen conclusie over individuele personen mogelijk. Hoeveel gegevens LinkedIn door de inzet van zijn Insight-Tag verzamelt en hoe LinkedIn deze gegevens verder gebruikt, kan door ons niet worden beïnvloed. Voor zover wij weten, ontvangt LinkedIn informatie over welke subpagina's van onze website u hebt bezocht en of u op één van onze LinkedIn-advertenties hebt geklikt. Bovendien kan niet worden uitgesloten, dat LinkedIn ook dan uw IP-adres en zo nodig andere identificatiekenmerken verzamelt en opslaat, indien u niet met uw LinkedIn-account bent aangemeld of geen LinkedIn-gebruikersaccount bezit. De privacyverklaring van LinkedIn vindt u hier: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

§ 21 Sociale netwerken - Facebook-insights

MENNEKES stelt naast de eigen websites ook online aanwezigheid op sociale netwerken beschikbaar (zogenaamde fanpages). Dit kunnen bijvoorbeeld fanpages op Facebook zijn. Ze worden o.a. gebruikt, om in contact te komen met geïnteresseerden en ze te informeren over innovaties. De daar verstrekte gegevens kunnen ook buiten de Europese Unie worden verwerkt, omdat de gegevensopslag uitsluitend door de betreffende platformexploitant wordt gedaan. Bovendien dienen de meeste sociale netwerken aanvullende analysetools aan, waarmee verzamelde informatie over de fanpage-gebruiker beschikbaar wordt gesteld aan de fanpage-exploitant, zoals dat bij "Facebook-insights" het geval is. Deze statistieken worden alleen gegenereerd en geleverd door Facebook, zonder dat MENNEKES hierop invloed heeft. Verdere informatie over de geregistreerde gegevens vindt u onder http://de-de.facebook.com/help/pages/insights.  De volgende gegevens worden door Facebook Insights aan MENNEKES ter beschikking gesteld: "Vind ik leuk" - informatie, paginaweergave-statistieken, activiteiten, videoweergaven, bijdrage-interacties en -bereik, opmerkingen, gedeelde inhoud, antwoorden, geslachtsverhouding, regionale gebruikersverdeling, taal, klikken op de afzonderlijke knoppen. De daar voor MENNEKES beschikbaar gestelde persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor communicatie, of, indien expliciet genoemd, ook voor acties of sweepstakes. Geanonimiseerde informatie kan verder worden gebruikt voor bereikmeting. De rechtsgrondslag is gebaseerd op artikel 6 lid 1 letter f AVG. Het legitieme belang is moderne de communicatie tussen geïnteresseerden, potentiële aanvragers, partners en klanten met MENNEKES. 

Het Europese gerechtshof (EuGH) heeft op 05.06.2018 bevestigt, dat de aanbieders van de Facebook-fanpages samen met de platformexploitant verantwoordelijk zijn voor de door de gebruiker verstrekte persoonlijke gegevens. Verdere informatie over de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor Facebook-fanpage-insights vindt u onder https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum De primaire verantwoordelijkheid ligt bij Facebook, die ook alle rechten van betrokkenen onder de AVG (zie §2) op het platform uitoefent (art. 12 en 13 AVG, artikel 15-22 AVG en artikel 32-34 AVG). De rechten van betrokkenen tegenover MENNEKES of Facebook Ireland Limited ("Facebook Ireland") beldend worden gemaakt. Als u uw rechten als betrokkene tegenover ons uitoefent in relatie tot Facebook Insights, zijn wij verplicht, alle informatie met betrekking tot de claim door te geven aan Facebook Ireland. De contactgegevens van Facebook Ireland Limited luiden: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2. Ierland. Privacyverklaring: www.facebook.com/about/privacy/

§ 22 Pardot Marketing Automation System

Sommige formulieren op onze op onze websites zijn gekoppeld met Pardot. Pardot is software voor marketingautomatisering van Salesforce.com. Wij gebruiken het Pardot Marketing Automation System ("Pardot MAS") van Pardot LLC, 950 E. Paces Ferry Rd. Suite 3300 Atlanta, GA 30326, USA ("Pardot") op onze websites. Pardot is speciale software voor de registratie en evaluatie van het gebruik van een website door websitebezoekers. Voor zover Pardot LLC persoonsgegevens verwerkt, gebeurt de verwerking namens ons. Pardot LLC houdt zich voor de door hen verrichtte diensten, waarvoor Padrot LLC als gegevensverwerker actief is, aan de EU-U.S. Privacy Shield-richtlijnen.

Waarom zetten wij Pardot in?

Wij zetten Pardot als marketinganalysedienst in om ons webaanbod en e marketingcommunicatie te onderhouden, te meten en uit te breiden en website-inhoud te optimaliseren. Wij gebruiken deze gegevens, om erachter te komen welke onderwerpen voor u interessant zijn, doordat we bijvoorbeeld tracken op welke links u klikt. We gebruiken de gegevens om onze service te verbeteren. Ter bescherming van gebruikers en partners kunnen bovendien ook fraude- en veiligheidsrisico's worden herkend en indien nodig afgewend. Vrijwillig aangegeven persoonsgegevens worden eerst in Pardot opgeslagen, om dan met het Salesforce crm-systeem te worden bewerkt om contact op te nemen en/ of de toezending van informatie. Salesforce registreert mogelijk met behulp van gebruikelijke tools voor de gegevensverzameling, bijvoorbeeld cookies of webbakens, informatie over de bezoeker van de bedrijfswebsites ("website-navigatiegegevens"). Deze website-navigatiegegevens bevatten algemene informatie uit uw webbrowser (bijvoorbeeld browsertype en browsertaal). Met behulp van de website-navigatiegegevens worden onder andere onze zakelijke websites aangeboden en verbeterd.

Cookies:

Salesforce / Pardot gebruikt zowel Session-cookies als persistente cookies. Door de inzet van cookies is bijvoorbeeld een herkenning van uw browser mogelijk. Cookies worden opgeslagen op de computer van de gebruiker en door deze overgedragen aan onze website. Daarom hebt u als gebruiker ook de volledige controle over het gebruik van cookies. Door een wijziging van de instellingen in uw internetbrowser kunt u de overdracht van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden gewist. Dit kan automatisch gebeuren. Bovendien kunt u de aanmaak van gepseudonimiseerde gebruikersprofielen op elk moment deactiveren, door uw internetbrowser zo te configureren, dat cookies van het domein "pardot.com" niet worden geaccepteerd. Worden cookies voor onze website gedeactiveerd, kunnen mogelijk niet meer alle functies van de website in de volle omvang worden gebruikt.

Webbakens:

Webbakens zijn transparante elektronische afbeeldingen, met behulp waarvan bepaalde soorten informatie op uw computer kunnen worden herkend, bijvoorbeeld cookies, het tijdstip van uw bezoek op een bepaalde met het webbaken verbonden website en een beschrijving van de aan het webbaken gekoppelde website. Zo kan Salesforce bijvoorbeeld webbakens in marketing-e-mails plaatsen, waarmee de onderneming wordt geïnformeerd, wanneer u op een link in de e-mail klikt, via welke u op één van de websites van de onderneming komt. Salesforce zet webbakens in, om de kwaliteit en e-mail-communicatie van de onderneming te verbeteren. Salesforce stelt met behulp van webbakens, of een combinatie van webbakens en cookies, informatie samen over het gedrag van klanten en bezoekers op de bedrijfswebsite alsmede over hun interactie met e-mails van de onderneming. Bovendien kan Salesforce website-navigatiegegevens afzonderlijk of in combinatie met andere informatie over klanten of deelnemers gebruiken, om gepersonaliseerde informatie over de onderneming aan te bieden.

Gedwongen openbaarmaking:

Salesforce behoudt zich het recht voor, verstrekte informatie te gebruiken of openbaar te maken, wanneer dit wettelijk is vereist of de onderneming er redelijkerwijs van kan uitgaan, dat het gebruik van de openbaarmaking nodig is, om de rechten van de onderneming te beschermen en/of om te voldoen aan zijn verplichtingen in het kader van een gerechtelijke procedure of op basis van gerechtelijke bevelen.

§ 23 Whitelabel

MENNEKES stelt aan verschillende ondernemingen het platform MENNEKES-oplossingszoeker ter beschikking, waar de bedrijven hun logo kunnen gebruiken en claimen, zogenaamd "whitelabelen". Om irritaties uit te sluiten, wordt er uitdrukkelijk op gewezen, dat alle ingevoerde contactinformatie en gebruiksstatistieken uitsluitend door MENNEKES en de contactinformatie van de door de gebruiker geselecteerde MENNEKES-partners worden gebruikt. Het bedrijf dat gebruik maakt van het white label-platform ontvangt geen persoonlijke gegevens van de gebruikers.
 

§ 24 Externe links

Deze website bevat ook externe links naar andere websites waarover MENNEKES geen controle heeft. Daarom kan MENNEKES voor deze inhoud geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. De betreffende aanbieder is ook verantwoordelijk voor de verstrekte informatie. Op het moment van koppelen waren geen overtredingen duidelijk. Na kennisgeving van een dergelijke overtreding zal MENNEKES deze link onmiddellijk verwijderen.

 

Stand: 03/2023