Choose your country

MENNEKES

Algemene bedrijfs- en leveringsvoorwaarden

I. Bepalende omstandigheden, toepassingsgebied

1. Alle leveringen, diensten en aanbiedingen van de verkoper gebeuren uitsluitend op grond van deze algemene leveringsvoorwaarden. Deze zijn bestanddeel van alle contracten, die de verkoper met zijn contractpartner (hierna ook „opdrachtgever“ en/of „koper“) over de door hem aangeboden leveringen en diensten sluit. Ze gelden ook voor alle toekomstige leveringen, diensten of offertes aan de opdrachtgever, zelfs wanneer ze niet nogmaals afzonderlijk worden overeengekomen.

2. Tegenstrijdige bedrijfs- en inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever of derden vinden geen toepassing, ook wanneer de verkoper de geldigheid in een individueel geval niet afzonderlijk weerlegt. Zelfs als de verkoper verwijst naar een brief die de algemene voorwaarden van de opdrachtgever of een derde bevat of ernaar verwijst, betekent dit geen overeenstemming met de geldigheid van deze algemene voorwaarden.

3. De voorwaarden gelden alleen ten opzichte van bedrijven in de zin van § 14 par. 1 BGB.

II. Offerte en contractafsluiting

1. Alle offertes van de verkoper zijn vrijblijvend en onverbindend, voor zover ze niet nadrukkelijk als verbindend zijn gemarkeerd. De verkoper kan bestellingen binnen 14 dagen na ontvangst accepteren.

2. De opdracht wordt voor de verkoper verbindend (contractafsluiting) met zijn schriftelijke bevestiging of het begin van het uitvoeren van de opdracht.

3. De rechtsverhouding tussen de verkoper en de koper wordt uitsluitend beheerst door de schriftelijke koopovereenkomst, inclusief deze algemene leveringsvoorwaarden. Deze geeft alle overeenkomsten tussen de contractpartijen over het onderwerp van de overeenkomst volledig weer. Mondelinge toezeggingen die de verkoper voor het sluiten van deze overeenkomst heeft gedaan, zijn juridisch niet-bindend en mondelinge afspraken tussen de partijen worden vervangen door de schriftelijke overeenkomst, voor zover er niet uitdrukkelijk uit blijkt dat deze nog steeds bindend zijn.

4. Aanvullingen en wijziging van de gemaakte afspraken, inclusief deze algemene leveringsvoorwaarden, moeten, om effectief te zijn, schriftelijk worden vastgelegd. Om te voldoen aan de hier overeengekomen schriftelijke vorm volstaat ook de verzending per fax of per telecommunicatie, met name via e-mail, indien deze verklaringen door de andere contractpartij in dezelfde tekstvorm worden bevestigd.

5. Door de verkoper verstrekte informatie over het onderwerp van de levering of dienst (bijv. gewichten, afmetingen, gebruikswaarden, belastbaarheid, toleranties, technische of andere prestatiegegevens) alsmede de overeenkomstige afbeeldingen van de verkoper bij voornoemde informatie (bijv. tekeningen, afbeeldingen) zijn slechts bij benadering, voor zover ze niet door de verkoper schriftelijk als bindend zijn aangeduid en/of voor zover niet de bruikbaarheid voor het contractueel beoogde doel een exacte overeenstemming met de verstrekte informatie veronderstelt. Het zijn geen gegarandeerde kenmerken, maar beschrijvingen of markeringen van de levering of dienst. Gebruikelijke afwijkingen en afwijkingen, die op rond van juridische voorschriften gebeuren of technische verbeteringen vertegenwoordigen, alsmede de vervanging van componenten door gelijkwaardige onderdelen zijn toegestaan, voor zover ze de bruikbaarheid voor het contractueel voorziene doel niet aantasten.

6. De verkoper behoudt zich de eigendoms- en/of de auteursrechten op alle door hem afgegeven offertes en kostenramingen alsmede de koper ter beschikking gestelde tekeningen, afbeeldingen, rekeningen, prospecten, catalogi, modellen, gereedschappen en anderen documentatie en hulpmiddelen voor. De koper mag deze voorwerpen zonder uitdrukkelijke toestemming van de verkoper noch als zodanig noch inhoudelijk toegankelijk maken voor derden, ze publiceren, zelf of door derden laten gebruiken of vermenigvuldigen. Hij moet op verzoek van de verkoper deze voorwerpen volledig aan hem teruggeven en eventueel gemaakte kopieën vernietigen, wanneer ze voor hem in het kader van de gewone bedrijfsuitoefening niet meer nodig zijn of wanneer onderhandelingen niet leiden tot het sluiten van een contract. Hetzelfde geldt voor overeenkomstige documentatie, die de verkoper voor de uitvoering van het contract aan de verkoper ter beschikking heeft gesteld. Deze kan de verkoper echter wel toegankelijk maken voor derden aan wie hij de leveringen op geoorloofde wijze heeft overgedragen.

7. Indien de koper voor de levering van de bestelde artikelen de herroeping van het contract verklaart, is de verkoper gerechtigd om alle kosten die hij tot op het moment van de herroeping van de overeenkomst heeft gemaakt, van de koper te verlangen. Tot deze kosten horen o.a. projectplanningskosten, bewerkingskosten voor het registreren en bewaken van de order, kosten voor productieplanning, kosten voor reeds bewerkte goederen, enz. Onafhankelijk hiervan kan de verkoper echter de nakoming van het contract verlangen.

III. Prijzen, prijswijzigingsvoorbehoud, betalingsvoorwaarden en gevolgen van niet-inachtneming, verrekening en retentie

1. De prijzen gelden voor de in de opdrachtbevestiging van de verkoper vermelde diensten- en leveringsomvang. Meerwerk of speciale diensten zoals bijvoorbeeld trainingen, uitgifte van getuigschriften etc. worden afzonderlijk berekend.

2. Voor zover niet nadrukkelijk een andere valuta is overeengekomen, zijn de prijzen in Euro af fabriek plus een vast bedrag aan verzendkosten (vracht inclusief verpakking), de wettelijke BTW, douanerechten voor exportleveringen en vergoedingen en andere openbare lasten.

3. Voor zover de overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de catalogusprijzen van de verkoper en de levering niet meer dan 3 maanden na het sluiten van het contract zal plaatsvinden, gelden de bij de levering geldende catalogusprijzen van de verkoper (verminderd met een eventueel overeengekomen procentuele of vaste korting)..

4. Wordt tussen het sluiten van de leveringsovereenkomst en de uitvoering ervan een wettelijke wijziging met betrekking tot de BTW van kracht, is de verkoper gerechtigd, de gewijzigde BTW, ook voor toegestane deelleveringen te factureren.

5. Bij alle opdrachten - ook bij bestellingen op afroep en opeenvolgende leveringscontracten - waarbij de levering conform het contract of op verzoek van de besteller later dan 3 maanden na het plaatsen van de bestelling plaatsvindt, is de verkoper gerechtigd, materiaal- en loonprijsverhogingen in het kader en ter compensatie van deze prijsstijgingen tussen het sluiten van het contract en de levering aan de koper door te berekenen.

6. De verkoper is niet gebonden aan de naleving van eerdere prijzen in geval van onafhankelijke vervolgopdrachten. Eventuele prijsverlagingen gelden niet met terugwerkende kracht, maar uitsluitend vanaf het tijdstip van kennisgeving van de betreffende verlaging

7. Factuurbedragen dienen binnen 10 dagen met aftrek van 2% korting of binnen 30 dagen zonder aftrek, telkens vanaf de factuurdatum, uiterlijk echter 30 dagen na de vervaldag en ontvangst van de tegenprestatie zonder aftrek vrij van porto- en onkosten te worden voldaan. Bepalend voor de datum van de betaling is de ontvangst bij de verkoper. Cheques gelden pas na inwisseling als betaling. Betaalt de koper op de vervaldag niet, worden de openstaande bedragen vanaf de vervaldag vermeerderd met een rente van 5% per jaar. Het inroepen van hogere rentevoeten en verdere schadevergoeding in geval van verzuim, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, blijft hierdoor onaangetast.

8. Vergoedingen en toeslagen van welke aard dan ook, alsmede de factuurbedragen voor meerwerk of speciale diensten (zie III.1) komen niet in aanmerking voor korting.

9. De verrekening met tegenvorderingen van de koper of de inhouding van betalingen wegens zulke vorderingen is alleen toegestaan, voor zover de tegenvorderingen onbetwist of rechtsgeldig zijn vastgesteld.

10. De verkoper is gerechtigd, nog uitstaande leveringen of diensten alleen uit te voeren of te leveren tegen vooruitbetaling of zekerheidstelling, wanneer hem na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden bekend worden, die de kredietwaardigheid van de opdrachtgever/koper aanzienlijk kunnen verminderen en waardoor de betaling van de uitstaande vorderingen van de verkoper door de opdrachtgever uit de desbetreffende contractuele relatie (inclusief uit andere individuele opdrachten waarvoor hetzelfde raamcontract geldt) in gevaar wordt gebracht.

11. Voor kleine bestellingen, onder een netto factuurwaarde van € 150,00 op het Europese vasteland en € 250,00 in de rest van de wereld, wordt € 25,00 administratiekosten in rekening gebracht.

12. De verkoper is gerechtigd, zijn vorderingen op de koper uit leveringen of diensten voor financieringsdoelen aan derden af te staan.

IV. Levering en levertijd

1. Voor zover niet anders uitdrukkelijk overeengekomen, gebeuren alle leveringen af fabriek (D-57399 Kichhundem (M6)).

2. Door de verkoper toegezegde termijnen en data voor leveringen en diensten zijn altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk een vaste termijn of datum is toegezegd of overeengekomen. Indien verzending is overeengekomen, hebben de leveringstermijnen en -data betrekking op het tijdstip van overdracht aan de expediteur, vervoerder of andere met het transport belaste derden. Bij latere wijzigingen van de opdracht is de verkoper niet langer gebonden aan de oorspronkelijk overeengekomen leveringstermijnen.

3. De verkoper kan - onverminderd zijn rechten uit een vertraging van de koper- van de koper een verlenging van leverings- en uitvoeringstermijnen of een verschuiving van leverings- en uitvoeringstermijnen verlangen met de periode waarin de koper zijn contractuele verplichtingen jegens de verkoper niet nakomt.

4. De verkoper is niet aansprakelijk voor de onmogelijkheid van levering of voor vertragingen in de levering, voor zover deze door overmacht of andere, op het tijdstip van het sluiten van het contract niet voorzienbare gebeurtenissen, waarvoor de verkoper niet verantwoordelijk is (bijv. bedrijfsstoringen van welke aard dan ook, moeilijkheden in de materiaal- of energie-inkoop, transportvertragingen, stakingen, wettelijke uitsluitingen, gebrek aan arbeidskrachten, energie of grondstoffen, moeilijkheden bij het verkrijgen van de nodige officiële vergunningen, officiële maatregelen of uitblijvende, niet correcte of niet tijdige levering door leveranciers), zijn veroorzaakt. Voor zover dergelijke gebeurtenissen de verkoper de levering of dienst wezenlijk bemoeilijken of onmogelijk maken en de belemmering niet alleen van tijdelijke aard is, is de verkoper gerechtigd, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te herroepen. Voorwaarde voor deze herroeping is echter, dat de verkoper de koper onmiddellijk informeert brengt van de niet-beschikbaarheid en/of andere omstandigheden en eventueel reeds ontvangen tegenprestaties van de koper, die betrekking hebben op de nog niet geleverde diensten van de verkoper, onmiddellijk terugbetaalt. Bij verhinderingen van voorbijgaande aard worden de leveringstermijnen of perioden voor de diensten verlengd of verschuiven de leveringsdata of data voor de diensten met de periode van de verhindering plus een redelijke opstartperiode. Voor zover redelijkerwijs niet langer van de opdrachtgever kan worden verwacht dat hij de vertraging van de levering of dienst accepteert, kan hij zich terugtrekken uit het contract door de verkoper onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.

5. De verkoper is alleen gerechtigd tot deelleveringen, als de deellevering door de opdrachtgever kan worden gebruikt binnen het kader van het contractuele doel, de levering van de resterende bestelde goederen is verzekerd en voor de opdrachtgever geen significante meerprijs of extra kosten ontstaan, tenzij de verkoper zich bereid verklaart deze laatstgenoemde kosten op zich te nemen. Blijft de verkoper met een levering of dienst in gebreke bij of wordt de levering of dienst hem om welke reden dan ook onmogelijk, is de aansprakelijkheid van de verkoper voor schade beperkt in overeenstemming met artikel VIII van deze algemene leveringsvoorwaarden.

V. Plaats van uitvoering, verzending, verpakking, risico-overdracht

1. Plaats van uitvoering van alle verplichtingen uit de contractuele relatie is de fabriek van verkoper in 57399 Kirchhundem/Duitsland, tenzij in individuele gevallen anders overeengekomen tussen de contractanten.

2. De verzendmethode en de verpakking zijn onderworpen aan de plicht van de verkoper. De normale verpakking is de in de catalogus vermelde kleinste verpakkingseenheid. Bij bestelling van afwijkende hoeveelheden wordt de dichtstbijzijnde verpakkingseenheid geleverd.

3. Het risico gaat uiterlijk over op de koper met het overhandigen van het voorwerp van levering (waarbij het begin van het laadproces doorslaggevend is) aan de expediteur, vervoerder of andere derde die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de verzending. Dit geldt ook, wanneer deelleveringen gebeuren of de verkoper nog andere diensten (bijvoorbeeld verzending) heeft overgenomen. Wordt de verzending of overhandiging vertraagd als gevolg van omstandigheden, waarvan de oorzaak bij de opdrachtgever ligt, gaat het risico over op de opdrachtgever op de dag dat het voorwerp van levering gereed is voor verzending en de verkoper de koper daarvan in kennis heeft gesteld.

4. Opslagkosten na overgang van het risico komen voor rekening van de opdrachtgever. Bij opslag door de verkoper bedragen de opslagkosten 0,25 % van het factuurbedrag van de voorwerpen van levering die moeten worden opgeslagen per verstreken week. Beide contractpartijen hebben het recht andere of lagere opslagkosten aan te tonen.

5. De zending wordt door de verkoper slechts op uitdrukkelijk verzoek van de koper en op zijn kosten verzekerd tegen diefstal, breuk, transport-, brand- en waterschade of andere verzekerbare risico's.

6. Bij contracten met doorlopende levering moet de verkoper tijdig in kennis worden gesteld van de indeling van de soorten en variëteiten. Wordt niet tijdig afgeroepen en ingedeeld, is de verkoper na vruchteloze termijnverlenging gerechtigd, zelf in te delen en te leveren of het nog niet uitgevoerde deel van het contract onder de verdere voorwaarden van artikel IV. 4. te herroepen en schadevergoeding te verlangen voor de daardoor ontstane uitval. De verkoper heeft het recht verdere schade aan te tonen.

7. Retouren, die niet zijn gebaseerd op een materiële of wettelijke tekortkoming, worden verwerkt conform de retourvoorwaarden van de verkoper, die kunnen worden ingezien op het internet onder het menupunt AV op www.MENNEKES.nl.

VI. Garantie, materiaalfouten

1. Onverminderd de bij een wederzijdse commerciële transactie bestaande verdere onderzoeks- en reclameverplichtingen (§ 377 HGB), moet de opdrachtgever de geleverde goederen controleren op duidelijke gebreken en klachten wegens dergelijke duidelijke gebreken - dat geldt ook voor onvolledige of onjuiste leveringen - binnen 5 werkdagen na ontvangst van de goederen en bij dergelijke gebreken, die pas later duidelijk worden, binnen 5 werkdagen na herkenning door de opdrachtgever schriftelijk worden gemeld; anders worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd in het licht van het kennelijke gebrek en kan de opdrachtgever in dit verband geen rechten meer ontlenen aan de verkoper. Op verzoek van de verkoper wordt het afgekeurde voorwerp van levering franco aan de verkoper geretourneerd. In het geval van een gegronde klacht vergoedt de verkoper de kosten van de goedkoopste verzendmethode; dit geldt niet, als de kosten hoger zijn omdat het voorwerp van levering zich op een andere plaats dan de plaats van bedoeld gebruik bevindt.

2. In het geval van een gegronde klacht is de verkoper, naar zijn binnen een redelijke termijn te maken keuze, eerst verplicht en gerechtigd tot herstel of vervanging. In geval van falen, d.w.z. de onmogelijkheid, onredelijkheid, weigering of onterechte vertraging van het herstel of nalevering, kan de koper het contract herroepen of de aankoopprijs op gepaste wijze verlagen.

3. Is een gebrek te wijten aan de schuld van de verkoper, kan de koper onder de in VIII. bepaalde voorwaarden schadevergoeding verlangen.

4. In het geval van gebreken aan onderdelen van andere fabrikanten die de verkoper om licentie- of feitelijke redenen niet kan verhelpen, zal de verkoper naar eigen goeddunken zijn garantieclaims tegen de fabrikanten en leveranciers voor rekening van de opdrachtgever inroepen of aan de opdrachtgever overdragen. Garantieclaims tegen de verkoper bestaan bij dergelijke gebreken onder de overige voorwaarden en in overeenstemming met deze algemene leveringsvoorwaarden alleen, als de gerechtelijke afdwinging van de bovengenoemde vorderingen tegen de fabrikanten en leveranciers niet succesvol was of bijvoorbeeld door insolventie uitzichtloos is. Tijdens de duur van het rechtsgeschil is de verjaringstermijn van de desbetreffende garantieaanspraken van de opdrachtgever jegens de verkoper opgeschort.

5. De garantie is niet van toepassing wanneer de opdrachtgever zonder toestemming van de verkoper het leveringsvoorwerp verandert of door derden laat veranderen en het verhelpen van het gebrek daardoor onmogelijk of onredelijk moeilijk wordt. In ieder geval komen de extra kosten, de door de verandering ontstane meerkosten voor het verhelpen van het gebrek, voor rekening van de opdrachtgever.

6. Aanspraken op gebreken bestaan niet, als de fout terug te voeren is aan een schending van bedienings-, opslag-, onderhouds- of installatievoorschriften, ongeschikt of ondeskundig gebruik, foutieve of nalatige behandeling door de opdrachtgever of natuurlijke slijtage. Hetzelfde geldt, wanneer producten van de verkoper verkeerd gemonteerd, nalatig behandeld of buiten het kader van het

7. Een in een individueel geval met de opdrachtgever overeengekomen levering van gebruikte goederen gebeurt onder uitsluiting van elke garantie voor materiaalfouten, voor zover deze niet bedrieglijk door de verkoper zijn verzwegen.

8. Gerechtvaardigde gebreken in slechts een deel van de levering kunnen niet leiden tot een klacht over de volledige levering.

VII. Eigendomsrechten

1. In overeenstemming met dit artikel VII garandeert de verkoper dat het leveringsvoorwerp in het land (staat) van de overeengekomen plaats van levering vrij is van industriële eigendomsrechten of auteursrechten van derden. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is de plaats van levering uitsluitend Kirchhundem/Duitsland. Elke contractant zal de andere contractant onmiddellijk schriftelijk informeren, indien claims wegens inbreuk op dergelijke rechten tegenover hem geldend worden gemaakt. De bepaling in zin 1 is geen garantieverbintenis, maar vertegenwoordigt slechts een conditieakkoord in de zin van de wettelijke garantieregeling.

2. In het geval het leveringsvoorwerp inbreuk maakt op een industrieel eigendomsrecht of auteursrecht van een derde, zal de verkoper het leveringsvoorwerp naar eigen keuze en op eigen kosten zodanig wijzigen of ruilen dat geen rechten van derden meer worden geschonden, maar het leveringsvoorwerp de contractueel overeengekomen functies blijft vervullen, of het gebruiksrecht voor de opdrachtgever verwerven door het sluiten van een licentieovereenkomst. Lukt dat hem niet binnen een redelijke termijn, is de opdrachtgever gerechtigd, het contract te herroepen of de koopprijs evenredig te verlagen. Eventuele schadeclaims van de opdrachtgever tegen de verkoper zijn onderworpen aan de beperkingen van artikel VIII. van deze algemene leveringsvoorwaarden.

3. Bij inbreuk op rechten van door de verkoper geleverde producten van andere fabrikanten zal de verkoper naar eigen goeddunken zijn vorderingen op de fabrikanten en onderleveranciers voor rekening van de opdrachtgever geldend maken of aan de opdrachtgever overdragen. Claims tegen de verkoper bestaan in deze gevallen overeenkomstig het artikel alleen, wanneer de gerechtelijke inning van de genoemde vorderingen op de fabrikanten en onderleveranciers niet succesvol was of, bijvoorbeeld wegens insolventie, uitzichtloos is.

4. Gebeuren leveringen conform tekeningen of andere informatie van de opdrachtgever en wordt hierdoor inbreuk gemaakt op eigendomsrechten van derden, draagt de opdrachtgever de verantwoording voor de juistheid en ervoor, dat er geen inbreuk wordt gemaakt op eigendomsrechten van derden. In dit verband zal hij de verkoper vrijwaren van alle vorderingen van een eigenaar van eigendomsrechten, maar in het geval van vorderingen tot schadevergoeding alleen indien de koper niet bewijst dat hij niet verantwoordelijk is voor de gebrekkigheid van zijn informatie of de inbreuk op eigendomsrechten. Wordt in een dergelijk geval de verkoper de productie of levering door derden onmogelijk gemaakt door een beroep op een hem toebehorend eigendomsrecht, is de verkoper gerechtigd om, na het zonder succes vaststellen van een redelijke termijn ten opzichte van de koper, waarin de Koper werd verzocht om het verbod van de derde te verwijderen, de werkzaamheden te staken en het contract te herroepen. Het instellen van een overeenkomstige vordering tot schadevergoeding door de verkoper tegen de koper op grond van de wettelijke bepalingen blijft hierdoor onaangetast.

VIII. Overige aansprakelijkheid (beperking en uitsluiting)

1. De aansprakelijkheid van de verkoper voor schade, ongeacht de rechtsgrond, in het bijzonder vanwege onmogelijkheid, vertraging, gebrekkige of onjuiste levering, contractbreuk, plichtsverzuim tijdens contractonderhandelingen en onrechtmatige daad is, voor zover dit afhankelijk is van de fout, beperkt volgens de volgende bepalingen.

2. De verkoper is niet aansprakelijk in het geval van eenvoudige nalatigheid van zijn organen, wettelijke vertegenwoordigers, werknemers of andere agenten, voor zo ver het niet gaat om een schending van wezenlijke contractuele verplichtingen (hoofdverplichtingen van het contract / kardinale verplichtingen). Essentiële contractuele verplichtingen zijn deze, waarvan de vervulling de correcte nakoming van het contract pas mogelijk maakt en waarvan de contractpartner mag vertrouwen op de naleving.

3. Voor zover de verkoper conform voornoemde paragraaf aansprakelijk is voor schade, is deze aansprakelijkheid beperkt tot schade die de verkoper ten tijde van het sluiten van het contract voorzag als mogelijk gevolg van een inbreuk op het contract of die hij had moeten voorzien indien hij de gebruikelijke zorgvuldigheid had betracht. Indirecte schade of gevolgschade als gevolg van gebreken aan het geleverde, komt slechts voor vergoeding in aanmerking, voor zover zulke schade typisch te verwachten is bij het gebruik van het geleverde in overeenstemming met het beoogde doel.

4. In het geval van aansprakelijkheid voor eenvoudige nalatigheid is de aansprakelijkheid van de verkoper voor schade aan eigendommen en daaruit voortvloeiende verdere financiële verliezen beperkt, tot de schade die gebruikelijk en doorgaans via een door de verkoper tegen redelijke voorwaarden af te sluiten aansprakelijkheidsverzekering/productaansprakelijkheidsverzekering verzekerbaar is, ook dan, wanneer het gaat om een schending van contractuele verplichtingen.

5. De bovenstaande uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden in dezelfde mate ten gunste van de organen, wettelijke vertegenwoordigers, werknemers en andere agenten van de verkoper.

6. Voor zover de verkoper technische informatie verstrekt of adviserend optreedt en deze informatie of dit advies geen deel uitmaakt van de contractueel overeengekomen omvang van de diensten, geschiedt dit kosteloos en onder uitsluiting van elke aansprakelijkheid.

7. De aansprakelijkheidsbeperkingen van dit artikel VIII. gelden niet voor de aansprakelijkheid van de verkoper voor opzettelijk gedrag, voor gegarandeerde eigenschappen, voor letsel aan leven, lichaam of gezondheid of op grond van de wet op de productaansprakelijkheid.

IX. Verjaring, termijnen

1. De vorderingen uit hoofde van VI. verjaren binnen één jaar na overdracht van de levering aan de koper.

2. Hiervan uitgezonderd verjaren deze vorderingen binnen de wettelijke verjaringstermijn

  • bij opzettelijk, kwaadwillig of grof nalatig plichtsverzuim door de verkoper, zijn wettelijke vertegenwoordigers of agenten;
  • bij schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of de gezondheid, die berust op een nalatig plichtsverzuim door de verkoper of op een opzettelijk of nalatig plichtsverzuim door zijn wettelijke vertegenwoordigers of agenten;
  • bij vorderingen uit een garantie voor de kwaliteit van de zaak;
  • voor zover de leverancier verplicht is, de kosten te vergoeden, die de opdrachtgever ten opzichte van een onderaannemer in de toeleveringsketen moet dragen in verband met de verkoop van een nieuw artikel met het oog op latere prestaties (§ 478 par 2 BGB);
  • indien de door de verkoper geleverde zaak in overeenstemming met het gebruikelijke gebruik ervan is gebruikt voor een gebouw en de gebrekkigheid ervan heeft veroorzaakt en deel B van het aanbestedingsreglement voor bouwdiensten niet de basis van de contractuele relatie als geheel vormde.

3. Voor alle gevallen geldt, dat de verjaringstermijn begint conform de wettelijke voorschriften. De wettelijke bepalingen betreffende de opschorting van het verstrijken, de opschorting en het opnieuw aanvangen van de termijnen blijven onverlet. Bij schadeclaims op grond van de productaansprakelijkheidswet gelden de wettelijke verjaringsvoorschriften, evenzo in het geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim.

4. Voor zover de verkoper volgens VIII. aansprakelijk is, omdat het gaat om schade die gebruikelijk en doorgaans tegen redelijke voorwaarden door middel van een door hem af te sluiten aansprakelijkheidsverzekering kan worden verzekerd, bedraagt de verjaringstermijn eveneens één jaar.

X. Eigendomsvoorbehoud

1. De verkoper behoudt zich de eigendom van het leveringsvoorwerp (voorbehouden goederen) voor, tot al zijn vorderingen op de opdrachtgever uit hoofde van de zakelijke relatie, inclusief toekomstige vorderingen, ook uit gelijktijdig of later gesloten overeenkomsten, zijn voldaan. In het geval van een rekening-courant gelden de voorbehouden eigendom en alle rechten als zekerheid voor de gehele saldovordering plus rente en kosten. In het geval van beslaglegging of andere ingrepen door derden moet de opdrachtgever de verkoper onmiddellijk op de hoogte brengen.

2. De opdrachtgever is gerechtigd, het leveringsvoorwerp in het kader van de normale gang van zaken te verwerken en door te verkopen. Deze bevoegdheid eindigt, wanneer de opdrachtgever in gebreke blijft, zijn betalingen staakt of wanneer een insolventieprocedure tegen zijn vermogen wordt ingeleid. Hij is verplicht, de voorbehouden goederen alleen onder eigendomsvoorbehoud door te verkopen en ervoor te zorgen, dat de vorderingen uit de doorverkoop volgens 5. en 6. aan de verkoper worden overgedragen. Als wederverkoop geldt ook het gebruik van de gereserveerde goederen voor de uitvoering van contracten voor werken en diensten. Hij is niet gerechtigd over de voorbehouden goederen op enige andere wijze te beschikken, in het bijzonder niet om ze te verpanden of in pand te geven. De overdracht van de vorderingen uit de overdracht van de voorbehouden goederen is ontoelaatbaar, tenzij het gaat om een overdracht door middel van een echte factoring die aan de verkoper wordt meegedeeld en waarbij de factoring de waarde van de gewaarborgde vorderingen overschrijdt. Met de creditering van de factoringopbrengsten wordt de vordering van de verkoper onmiddellijk opeisbaar.

3. Door be- en verwerking van de voorbehouden goederen verwerft de opdrachtgever niet de eigendom volgens § 950 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) op de nieuwe zaak. De verwerking of omvorming wordt uitgevoerd voor de verkoper, zonder hem te verplichten. De be- en verwerkte goederen gelden als voorbehouden goederen.

4. Bij verwerking, samenvoeging en vermenging van de voorbehouden goederen met andere goederen, heeft de verkoper recht op mede-eigendom van de nieuwe zaak in de verhouding van de factuurwaarde van de voorbehouden goederen tot de factuurwaarde van de andere gebruikte goederen. Vervalt de eigendom van de verkoper door samenvoeging, vermenging of verwerking, draagt de opdrachtgever de verkoper zijn eigendoms- en verwachtingsrechten op de nieuwe voorraad of zaak over in de omvang van de factuurwaarde van de voorbehouden goederen, in het geval van verwerking in verhouding tot de factuurwaarde van de voorbehouden goederen tot de factuurwaarde van de andere gebruikte goederen, en houdt deze kosteloos voor de verkoper in bewaring. Zijn mede-eigendomsrechten worden beschouwd als voorbehouden goederen.

5. De vorderingen van opdrachtgever uit de doorverkoop van de voorbehouden goederen worden nu al overgedragen aan de verkoper. Zij dienen in dezelfde mate als de voorbehouden goederen als zekerheid.

6. Worden de voorbehouden goederen door de opdrachtgever samen met andere goederen doorverkocht, wordt de vordering uit de doorverkoop aan de verkoper overgedragen in de verhouding van de factuurwaarde van de voorbehouden goederen tot de factuurwaarde van de andere goederen. Bij doorverkoop van goederen waarvan de verkoper op grond van 4. mede-eigendomsaandelen heeft, wordt een deel van de vorderingen die overeenkomen met zijn mede-eigendomsaandeel aan hem overgedragen.

7. Op verzoek van de verkoper is de opdrachtgever verplicht hem een nauwkeurige lijst te geven van zijn vorderingen met namen en adressen van de kopers, zijn kopers op de hoogte te stellen van de overdracht en de verkoper alle informatie te verstrekken die nodig is om de overgedragen vorderingen in te stellen. De opdrachtgever machtigt de verkoper, zodra hij in gebreke blijft of zijn financiële situatie verslechtert, de afnemers op de hoogte te brengen van de overdracht en de vorderingen zelf te innen. De verkoper kan een onderzoek van de voorraad van de overgedragen vorderingen door zijn vertegenwoordigers eisen op basis van de boekhouding van de opdrachtgever. De opdrachtgever dient de verkoper een lijst van de nog aanwezige voorbehouden goederen te verstrekken.

8. Overstijgt de waarde de bestaande zekerheden van de gewaarborgde vorderingen in totaal met meer dan 10 %, is de verkoper op verzoek van de opdrachtgever voor zover verplicht tot vrijgave van zekerheden naar zijn keuze rekening houdend met de belangen van de opdrachtgever. Als waarde van de zekerheden bij eenvoudig en volgend eigendomsvoorbehoud is de factuurwaarde, waartegen de opdrachtgever de goederen van de verkoper betrekt, en bij een verlengd eigendomsvoorbehoud de factuurwaarde, waartegen de opdrachtgever de goederen doorverkoopt.

9. Op grond van het eigendomsvoorbehoud kan de verkoper de teruggave van het leveringsvoorwerp eisen als hij het contract heeft herroepen. Hij is gerechtigd om zich uit de overeenkomst terug te trekken zonder rekening te houden met de andere vereisten van § 323 BGB, in het bijzonder zonder een termijn vast te stellen, vanaf het tijdstip waarop de klant geheel of gedeeltelijk in gebreke is. Hetzelfde geldt, wanneer de opdrachtgever zijn betalingen staakt of wanneer een verzoek wordt ingediend om een gerechtelijk akkoord of een insolventieprocedure tegen zijn vermogen te openen. Alle kosten die voortvloeien uit het terugnemen van het leveringsvoorwerp zijn voor rekening van de opdrachtgever. De verkoper is gerechtigd, vrij te beschikken over het teruggenomen product.

XI. Toestemming tot gegevensverwerking

De verkoper is gerechtigd, alle in verband met de zakelijke relatie ontvangen, de koper betreffende gegevens, binnen het kader van de geldende wettelijke voorschriften te verwerken.

XII. Slotbepalingen

1. De bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit de zakelijke relatie tussen de verkoper en de opdrachtgever is naar keuze van de verkoper Kirchhundem of de vestigingsplaats van de koper. Voor klachten tegen de verkoper is 57399 Kirchhundem exclusieve rechtsbevoegdheid. Verplichte wettelijke bepalingen over exclusieve rechtsbevoegdheden blijven door deze bepaling onverlet.

2. De betrekkingen tussen de verkoper en de koper zijn uitsluitend onderworpen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. Het verdrag van de Verenigde Naties over contracten voor internationale aankoop van zaken van 11.04.1980 (CISG) geldt niet.

3. Voor zover het contract of de algemene leveringsvoorwaarden hiaten bevatten, gelden voor het opvullen van deze hiaten de die juridisch doeltreffende regelingen als overeengekomen, welke de contractpartijen volgens de economische doelstellingen van het contract en het doel van deze algemene leveringsvoorwaarden zouden zijn overeengekomen, indien zij op de hoogte waren geweest van de hiaten.

Aanwijzing conform § 36 Wet inzake de beslechting van consumentengeschillen (VSBG)

De verkoper / opdrachtnemer zal niet deelnemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitrage-instantie in de zin van de VSBG en is hiertoe ook niet verplicht.
 

Stand: Oktober 2023

Afdrukfouten, wijzigingen, fouten uitgezonderd.